รายวิชาที่สอน...วิชาเทคโนโลยีการศึกษา(PC 9204) และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู(PC 9203)

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีทางกาารศึกษา

วิชา เทคโนโลยีทางกาารศึกษา
รหัสวิชา PC 9204


รูปประกอบ


คำอธิบายรายวิชา
       ความหมาย ของขอบข่ายและความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษาต่อการเรียนการสอน วิธีระบบกระบวนการสื่อความหมาย การจำแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอน การเลือก การแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัดหา การใช้ การผลิต การประเมินผลและการเก็บรักษา สื่อการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติสื่อหลักที่เหมาะสมกับสภาพของชั้นเรียน

แหล่งอ้างอิง

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Blog

งานนำเสนอ1